Regionalt dialogmøte om rasisme og diskriminering

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) arrangere et dialogmøte 28.oktober 2020. Bakgrunnen for møtet er regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020–2023 punkt 8., som lyder:

Dialogmøter om rasisme og diskriminering: Det vil gjennomføres dialogmøter der aktører i den offentlige debatten, lokale myndigheter og organisasjoner, samt andre i befolkningen diskuterer temaer som gjelder rasisme og diskriminering. En viss andel av møtene skal være lokalt forankret. Møtene kan ta for seg ulike former for rasisme og diskriminering, herunder muslimfiendtlighet, diskriminering av samer, diskriminering på grunn av hudfarge med mer. (Handlingsplanen, 2019, s. 36).

Det langsiktige målet for dialogmøtet høsten 2020 er å skape en lokal forankring og dialog på tvers av regionen: ved å involvere de ulike aktuelle organisasjonene og kommunene skaper det eierskap til handlingsplanen. Selv om det i første omgang skal gjennomføres et dialogmøte på tvers av kommunene i 2020, så vil de involverte kommunene forplikte seg til å arrangere egne dialogmøter i sin hjemkommune i 2021, i samarbeid med Senter for likestilling og Bufdir. Dialogmøtene skal ikke bare sette handlingsplanen og tematikken på agendaen, men også bidra til konkrete tiltak og implementering av disse.

For mer informasjon og påmelding ta kontakt med oss på mail Claudia.klostergaard@uia.no eller post@senterforlikestilling.org

 

PROGRAM (Første del av programmet kan også følges digitalt) 

Del 1 - Kunnskap 09:00-11:30 

08:30 Registrering

09:00 Velkommen v/ Senter for likestilling ved UiA

09:10 Åpningstale ved statssekretær Gunhild Berge Stange i Kulturdepartementet.

09:15 Rasisme, norskhet og andre ekskluderingsmekanismer v/ Ronald Synnes, UiA

I denne forelesningen ønsker Synnes å redegjøre for, og diskutere noen begreper knyttet til rasisme. Han kommer til å se nærmere på hvordan norskhet og andre subtile mekanismer i det norske samfunnet bidrar til eksklusjon av etniske minoriteter. Med utgangspunkt i egen og andres forskning på feltet og fortellinger som har kommet i kjølvannet av Black Lives Matter (BLM)-bevegelsen i år, kommer han til å belyse situasjonen til ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge (Agder). 

Ronald Mayora Synnes er sosiolog, og arbeider i dag som postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid UiA, og som førsteamanuensis i interkulturelle studier ved NLA Mediehøgskole. Han har et spesielt fokus på ungdom med minoritetsbakgrunn i sin forsking. I 2019 disputerte Ronald ved UiA med doktoravhandling om «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn». Han har erfaring fra arbeid med enslige mindreårige flyktninger og arbeid blant nyankomne innvandrere i Norge. Ronald har publisert flere vitenskapelige artikler. Blant annet Ethnicity Negotiations: Strategies of Young Muslims and Christians (2018) og Kjønn og religiøse grenser: Unge muslimer og kristnes forhandling av kjønn (2019). Per dags dato jobber Ronald med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og utvikling av en videreutdanning i inkluderingskompetanse ved UiA. Prosjektet er finansiert av Sørlandets Kompetansefond.

09:55 Hva er hatkrim og hvem er utsatt i Agder? v/ Magne Langseth, radikaliseringskontakt i Agder Politidistrikt

10:15 Hva kan vi lære av Plattform modellen om forebygging av utenforskap? v/ Omar Sadiq, daglig leder i Plattform

10:45 PAUSE

10:55 Kunnskapsportal om likestilling og levekår blant samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn, ved seniorrådgiver Gada Ezat Azam i Bufdir

11:25 Oppsummering (Streaming/opptak avsluttes)

11:30 LUNSJ

 

Del 2 - Workshop Agder fokus 

12:00 Introduksjon av Dembra ved Ingunn Tønnevold Hansen, ARKIVET Freds- og menneskerettighetssenter

12:40 Arbeid i grupper

14:40 Oppsummering av dagen og videre arbeid mot rasisme og diskriminering i Agder v/Senter for likestilling UiA

15:00 Avslutning. Vel hjem! 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no