Høringssvar på LIM-planen fra Senter for Likestilling

LIM_planenFylkeskommunen på Agder har våren 2014 utarbeidet et utkast til en regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen). Planen skal ha et 12 års perspektiv og omhandle et bredt likestilling som favner om kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sosial bakgrunn og religion/livssyn. I tillegg er det utarbeidet et utkast til handlingsprogram som skal oppdateres årlig for å prioritere og konkretisere arbeidet med å nå målene i planen. Senter for Likestilling sitt svar på høringsuttalelsen kan du lese her: Senterets høringsuttalelse om LIM-planen.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.