Kjønn i språkforskning

Mandag 27. april holdt Professor Joanna Pawelczyk fra Adam Mickiewicz Universitet i Poznan forelesning hvor hun presenterte problemstillinger knyttet til metodologi innen studier av språk og kjønn.

Joanna_edit

Joanna Pawelczyk foreleser ved Universitetet i Agder

  Pawelczyk har lang erfaring som forsker på felt som språk, kjønn og diskursanalyse. Hun holdt to forelesninger ved UiA henholdsvis på mandag 27. mai og tirsdag 28. mai. I forelesningene «Methodological issues in the current language, gender and sexuality studies” og “Gendered discourses in the EFL classroom: Focus on Poland” gav hun en innføring i hovedlinjene som preger den faglige debatten knyttet til studiet av språk i et kjønnsperspektiv. Barn blir gitt ulike oppgaver basert på kjønn I hennes siste forskningsprosjekt har hun studert hvordan engelskopplæringen blir gjennomført i grunnskolen i Polen. Hun forteller blant annet at disse studiene har avdekket en praksis hvor lærere gir forskjellige oppgaver til gutter enn det de gir til jenter. Gutter kan for eksempel bli bedt om å liste opp ulike bilmerker og idretter, mens jentene skal liste opp ulike arter blomster og dyr. Dette er et eksempel på hvordan barna blir fra tidlig alder introdusert for et skille mellom kjønnene av en autoritetsperson. Forskerne ser slik kjønnet inndeling i flere sammenhenger i engelskundervisningen. Det er derfor viktig at lærere blir oppmerksom på sin rolle, sier hun. Autoritetspersoner er med på å forme barnas syn på kjønn, et syn de kanskje tar med seg inn i voksen alder. - Man må skape et læringsmiljø hvor barna kan være i stand til å utforske og uttrykke seg selv uten å nødvendigvis følge normative forventninger. Lærere må reflektere over sin rolle og sine metoder. Behandler man barna som elever, eller som gutter eller jenter i læringssituasjon? Kjønnsperspektivet i språkforskningen - Det finnes en lang tradisjon innen sosiallingvistikk å se på språklige valg tatt av menn og kvinner. Vi ønsker gjerne å undersøke hvem som driver språkendringer – hvem er mest innovativ – hvem er mest konservativ – mannen eller kvinnen? spør hun. Flere nye studier ser nærmere på forskjellen kjønn utgjør i en språklig kontekst. - Kjønnsperspektivet, sier hun, er også sentralt i deler av diskursstudier. Vi ser særskilt på hvordan kjønn fungerer som en svært symbolsk kategori som folk trekker på for å uttrykke deler av deres identitet.
Professor Joanna Pawelczyk fra Adam Mickiewicz universitet i Poznan

Professor Joanna Pawelczyk fra Adam Mickiewicz universitet i Poznan

Hun forteller i denne sammenheng om et skille mellom symbolsk feminitet og symbolsk maskulinitet. Et eksempel hun har brukt i forelesningen er knyttet til kvinnelige politibetjenter. Det stilles visse krav og visse forventninger om hvordan politiet skal ordlegge seg i gitte situasjoner. Man skal være saklig og ikke vise affekt, for eksempel. Det forventes av kvinnelige politibetjenter trekker på det mange oppfatter som maskuline trekk i slike situasjoner. Ved å introdusere et kjønnsperspektiv i lingvistiske studier blir vi i stand til å forstå konsekvensene av å bryte med visse konvensjoner knyttet til sosiale barrierer. Ifølge Pawelczyk referer man gjerne i sammenheng med dette til Louise Mullany og begrepet «sosial kostnad». - Hvordan ser vi på kvinner som velger yrker som for de aller fleste er forbundet med menn? Hvorfor er det så vanskelig for kvinner i slike situasjoner å bli oppfattet som profesjonelle? Man kan selvfølgelig se samme logikk gjelde for menn som velger yrker som forbindes med kvinner. Dette er sosiale aspekter man kan empirisk finne og analysere ut fra språklige problemstillinger.  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no