Let’s talk om seksuell trakassering

De siste to årene har Senter for likestilling, Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommuner samarbeidet om «Seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren» som er finansiert av NIKK. Gjennom prosjektet har vi gjennomført en dokumentanalyse og en kvantitativ- og kvalitativ undersøkelse som tar opp temaer som omfang, forståelse av begrepet, tiltak og forebygging av seksuell trakassering i helsesektoren på kommunalt nivå i Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner. Resultatene er presentert i tre prosjektrapporter som er tilgjengelig på nett. ENGLISH VERSION OF THE THREE REPORTS HERE: End report NIKK 2018-2020

I tråd med hovedfunnene fra rapportene har vi videre utviklet et kampanjemateriale som skal øke bevisstheten om seksuell trakassering samt bidra til å skape en åpenhetskultur som gjør ansatte trygge på å snakke om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

 

BESTILL "LET'S TALK"

Kampanjematerialet har fått tittelen «Let’s talk- om seksuell trakassering» og består av fire plakater, en brosjyre og en sjekkliste. Disse er tilgjengelige for alle som ønsker å jobbe forebyggende mot seksuell trakassering. Materialet er utviklet for helsesektoren spesielt. Hovedutfordringen i denne sektoren er at ansatte opplever seksuell trakassering fra brukere og pasienter. Formålet med dette materialet er å verne arbeidsmiljøet for de ansatte. Materialet er likevel egnet for andre sektorer og kan bestilles fra oss gratis på norsk, svensk, islandsk og engelsk via e-post post@senterforlikestilling.org.

 

HVORFOR "LET'S TALK"

I Norge er helsesektoren, i sammen med servicebransjen, den sektoren hvor ansatte blir mest utsatt for seksuell trakassering. Helsesektoren skiller seg ut fra mange andre sektorer ved at ansatte jobber tett på mennesker i sårbare situasjoner. Tidligere forskning og egne undersøkelser viser at det er spesielt i møte med brukere og pasienter med reduserte kognitive funksjoner at ansatte opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er med andre ord en vedvarende utfordring for helsesektoren.

Tålegrense

Det vanskelige faktumet om at i møte med pasienter og brukergrupper vil seksuell trakassering skje, har ført til at helsesektoren har en høy «tålegrense» for seksuell trakassering. Flere av våre respondenter har uttrykt at seksuell trakassering er en del av jobben og noe man må lære å håndtere. Selv om ledere uttrykker en prinsipiell holdning om at ansatte i helsesektoren ikke skal måtte tåle seksuell trakassering, så erkjenner de at virkeligheten er annerledes og at dette er noe som deres ansatte blir utsatt for – men vi vet at mye kan gjøres for å ivareta ansatte, brukere og pasienter ved å jobbe forebyggende.

Forebygging

Gjennom undersøkelsene i prosjektet vet vi at et av tiltakene som ansatte i helsesektoren har mest tro på er nettopp å skape mer åpenhet om temaet. Det er derfor vi har kalt kampanjematerialet «Let’s talk». Vi må snakke om det, og det av flere grunner. Våre undersøkelser viser at seksuell trakassering er et begrep som er uklart – hva er trakassering og hva er ikke trakassering? Det trengs mer kunnskap om hva seksuell trakassering er blant ledere og blant ansatte. Og selv om seksuell trakassering skjer, så er det få som rapporter det. I våre undersøkelser oppgis det flere grunner til at man ikke rapporter eller snakker om seksuell trakassering – Hendelsen er for liten eller uskyldig; pasienter kan ikke holdes ansvarlig; det er for mye styr å si ifra; det er en del av jobben min eller man ønsker ikke at pasienten skal få problemer.

Mennesker som jobber i helsesektoren har like stort krav på et trygt arbeidsmiljø som alle andre. For at man skal kunne forebygge seksuell trakassering og sette inn tiltak for å hindre seksuell trakassering, så må det snakkes om og det må rapporteres.

Så – Let’s talk!

BESTILL KURS OM FOREBYGGING AV SEKSUELL TRAKASSERING

Ønsker din arbeidsplass å jobbe forebyggende mot seksuell trakassering? Senter for likestilling holder HMX-kurs om forebygging av seksuell trakassering i arbeidslivet. Ta kontakt med oss på post@senteforlikestilling.org for mer informasjon.

NIKK

NIKK står for Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, og er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk ministerråd.

nikk.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no