Likestilling – avhengig av hvor vi bor

Klippet fra kilden.forskningsrådet.no: 

Klikk bildet for å komme til PDF

Nord-Norge og Østlandet skårer høyt på indikatorene på likestilling. Sørlandet, Sør-Østlandet og Vestlandet har lavere skår. Det viser en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med mange andre land er Norge et likestilt land. Begge kjønn deltar i stor grad i arbeidslivet, og menn og kvinner deler arbeidet i familien stadig likere mellom seg. Det er lovfestet at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter, og ingen skal diskrimineres på bakgrunn av sitt kjønn. 

 
Å være likestilt er på mange måter blitt en del av en felles norsk identitet. Men, selv om vi på et felles nasjonalt nivå kan si at vi har kommet langt, er vi ikke like likestilte i alle deler av Norges land. Vi ser tildels store variasjoner i ulike landsdeler og i hver enkelt kommune. 
 

Likestilling påvirkes av det stedet vi bor, og av den lokale konteksten vi lever vårt liv innenfor. Hverdagslivet utspiller seg i relasjon til varierende næringsstrukturer og lokale arbeidsmarkeder. I tillegg preges lokale miljøer av ulike tradisjoner og sosiale normer, som kan antas å påvirke hvordan vi som  menn og kvinner tilrettelegger våre liv. Det er derfor behov for å kartlegge og beskrive forskjeller i likestilling på et regionalt nivå og å søke å forklare de mønstrene som ser ut til å holde seg stabile over tid. 

Last ned artikkelen her: 

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/121978?_ts=13f2d81d5b8

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no