Likestillingsforum 19. desember

Referat fra Likestillingsforum fredag 19. desember

Tema: Likestilling og levekår - to sider av samme sak?
Ved seniorforsker Dag Ellingsen, Agderforskning

Det var en engasjert forsamling da Dag Ellingsen ved Agderforskning holdt foredrag om undersøkelsen: ”Levekårsutfordringer for i regionen Agder” (Rapport til Regionalplan Agder 2010 Prosjektrapport 26/2008). Myten om det ”gode liv på Sørlandet” fikk en” kraftig ripe i laken” Rapporten fastslår at mange har det helt fint, men for mange har det for dårlig. Og hvor en ser en klar sammenheng med lavt skår på levekårsindeksen i en kommune, ofte gir et lavt skår på likestillingsindeksen også.

Les mer om rapporten her:
http://www.agderforskning.no/reports/pro_26_08levekaar.pdf

Sammendrag av rapporten:
”Rapporten er laget på oppdrag fra Regionplan Agder 2010 Bestilleren ønsker en rask
rapportering fra viktige levekårfelter der Agder har særlige utfordringer. Rapporten er basert
på foreliggende statistikk fra SSB og andre. Framstillingen er konsentrert om problemer og
grupper av mennesker med problemer, og er absolutt ingen samlet framstilling av
levekårfeltet. Den er også konsentrert om empiriske, statistiske og kvantitative presentasjoner
ved hjelp av tabeller og figurer, med mindre vekt på tekst og analyse”.

Likestillingsforum
View SlideShare presentation or Upload your own.

.

Hva er levekårsindeksen og hva forteller den?

Bakgrunnsfakta:

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer hvert år en levekårsindeks som gir en oversikt over
noen sentrale levekårsproblemer i Norge. Formålet med indeksen er å sammenlikne norske
kommuner med hensyn til omfanget av noen utvalgte sosiale problemer. Indeksen bygger på
seks indikatorer:
• Sosialhjelpstilfeller blant personer over 16 år pr. 100 innbyggere.
• Dødelighet (alders- og kjønnsstandardisert) pr. 100 000 innbyggere
• Uførepensjonister i alderen 16-49 år; pr 1000 innbyggere 16-49 år
• Personer på attføring i alderen 16-66 år pr. 1000 innbyggere 16-66 år.
• Registrerte arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak pr 100 innbyggere 16-
66 år.
• Kvinner på overgangsstønad i alderen 20-39 år per 100 kvinner i samme aldersgruppe.

Tanken er at disse indikatorene samlet sett kan gi en indikasjon på levekårsproblemer og
levekårsutfordringer på kommunenivå. De konsentrerer seg om individgrupper med
problemer og viser kommunenes andel av slike problemgrupper.
Indeksene er utarbeidet ved at kommunene (og bydelene) i Norge er rangert i ti like store
grupper. Verdien 1 betyr at kommunen (eller bydelen) tilhører den tiendedelen av
kommunene som scorer best på indikatoren, mens verdien 10 betyr at kommunen (eller
bydelen) tilhører den tiendedelen av kommunene som har dårligst score på denne indikatoren.
Det er viktig å være klar over indeksens begrensninger, den gir for eksempel ikke noe svar på
spørsmål av typen: Hvor er det best å bo? (Fakta hentet fra ”Levekårsutfordringer for i regionen Agder” Rapport til Regionalplan Agder 2010 Prosjektrapport 26/2008)

Hvorfor kommer Agder dårlig ut?
”De fleste kommunene i Agder ligger klart dårligere an enn gjennomsnittet for landet”
, slår rapporten fast. Dette kan oppsummeres i følgende punkter:
Mange på uførepensjon
Seks av ti uføre er kvinner
Mange på attføring
Urovekkende mange unge uføre
Forklaringer
Omstillinger i næringslivet
Likestillingsproblematikk
Kompetanseproblematikk
Gradvis forvitring i noen kommuner
Trygdekultur?

Hva ligger bak lav likestilling?
Kvinner har lav inntekt
Deltidsfenomenet
Tradisjonalisme av ulike årsaker, eks industri, religion, skipsfart osv
Agder tradisjonalisme som kontantstøtte, synte på ekteskap og abort osv.

Er det en sammenheng mellom likestilling og levekår?
Kvinner i uførefella – lav inntekt og utdannelse, deltidsarbeid
Utsatte barn trenger mer enn mor – noe som også Folkehelseinstitutets mor/barn undersøkelsen forslår. Og det er allerede før 3 års alderen viktig med språkstimulering osv.
Barnehage er stadig viktigere
Mor som rollemodell i det moderne – eks ikke yrkesaktiv eller svak tilknytning til arbeidsmarkedet.
Mer av far gir bedre læring – eks fra en undersøkelse fra USA om viktigheten av far også tar del i den daglig omsorgen for barnet. Og det er viktig med flere voksenpersoner tilstedeværelse for barnets utvikling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no