Likestillingsforum 23. april 2010 – Fritt Valg

Denne gangen var det Agderrådets 10-årssatsning for likestilling på Agder – Fritt Valg, som gjestet Likestillingsforumet. Prosjektet eies av Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune på oppdrag fra Agderrådet, og har som mål å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. En grunnleggende ide i prosjektet er at ungdom i større grad skal få mot og støtte til å ta kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg. Dette gjøres gjennom mange ulike delprosjekter som retter seg mot alt fra barnehager til universitet. Hovedmålgruppa er ungdom i alderen 13-19 år.

May-Linda Magnussen ønsket på vegne av Senter for Likestilling prosjektleder Eva-Kristin Eriksen og eierrepresentant fra Vest-Agder Fylkeskommune Lisbeth Reed, begge fra Fritt Valg, velkommen til forumet. Eva startet med å presentere flere av delprosjektene; UTRAD-patruljen i Aust-Agder som gir positiv utvikling i søkertall, Kristiansand kommune som gir gutter i ungdomsskolen mulighet til å hospitere/”jobbe” i barnehager, Vest-Agder fylkeskommune som kurser rådgivere og Rafoss barnehage i Kvinesdal som er blitt til en mønsterbarnehage for bevisstgjøring rundt kjønnsroller og likestilling, der studenter fra hele landet kommer og observerer.

Lisbeth fortalte deretter hvordan prosjektet er organisert med Likestillingsrådet hos Agderrådet som styringsgruppe, en prosjektledelse sammensatt av en ansatt prosjektleder i tillegg til representanter for prosjekteierne og til slutt ulike prosjektgrupper for hvert delprosjekt. Parallelt med nivåene i denne organiseringen har prosjektet en gruppe følgeforskere fra Østlandsforskning, som følger alle trinn i prosjektet og tar noen dypdykk i enkelte delprosjekt.

Etter lunsj fikk deltagerne mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Det var tydelig at prosjektet i Kristiansand hvor gutter i ungdomsskolealder får arbeide i barnehager fenget deltagerne. Eva og Lisbeth gikk dermed mer i detalj på dette prosjektet, og forklarte blant annet mer om hvordan mannlige ansatte i barnehager besøkte ungdomsskoler og hvordan guttenes arbeid i barnehagene blir dokumentert og vist for de andre elevene på ungdomsskolen. Mulig tilrettelegging av arbeid og utdanning for mer teoretisk svake ungdommer og behovet for å følge flere av delprosjektene i Fritt valg ble også diskutert.


Se også Fritt Valgs nettsider: http://www.frittvalg.no/

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no