Masterstipend for UiA-studenter

Senter for likestilling lyser ut tre stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2019-2020.

Helt konkret er vi ute etter studenter som skal skrive om et av to temaer: Seksuell trakassering eller kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. Det vil i tillegg være en åpen kategori for studenter som ønsker å skrive om et annet relevant tema innenfor likestilling.

Likestilling er et tema som kan knyttes til og brukes som er analytisk verktøy i alle fagfelt. Det er ikke et kriteria at likestilling er hovedtemaet i oppgaven, men at det er et sentralt perspektiv som trekkes inn i analysen.

Likestilling handler om mer en kjønnslikestilling. Senter for likestilling jobber ut ifra et bredt likestillingsperspektiv. Det vil si at vi er opptatt av alle diskrimineringsgrunnlagene som dekkes av dagens lovverk – Kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, inklusivt fysiske og psykiske tilstander, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder. I tillegg er graviditet, og permisjon ved fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver også vernet som et diskrimineringsgrunnlag i dagens lovgivning.

 

3 STIPEND PÅ KR. 10 000

Oppgaven skal være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer:

  1. Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg - Relevante problemstillinger kan være knyttet til årsaker og tiltak mot kjønnsforskjeller i skolen, årsaker og tiltak mot kjønnsdelte arbeidsmarkedet eller konsekvenser av et kjønnsdelt utdannings- og/eller arbeidsmarked.
  2. Seksuell trakassering - Relevante problemstillinger kan være knyttet til #Meetoo-bevegelsen, forskjeller mellom privat og offentlig sektor eller kultur og kjønnsroller.
  3. Valgfritt tema

 

FOR Å SØKE MÅ DU:

  • Skrive en søknad
  • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
  • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV
  • Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org innen 1. oktober 2019

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2020 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presentere oppgaven sin på et av våre forskerforum i løpet av våren 2020 eller høsten 2021. 

Spørsmål om stipendet kan rettes til asta.l.einstabland@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no