Notat fra arbeidsgruppa 2. april 2007

Om etablering av et regionalt forum for likestilling
- arbeidsgruppas konklusjoner

I kommende fireårsperiode har Agderrådet ”likestilling” som et av sine satsningsområder:

Sterkere kvinnedeltakelse i alle deler av samfunns- og arbeidslivet er et viktig ledd i en strategi for vekst og utvikling i landsdelen. Kommunene på Agder skal arbeide systematisk og aktivt med likestilling slik likestillingsloven pålegger, med spesiell fokus på deltidsstillinger. Bidra til profesjonell og strategisk håndtering av tiltak som styrker likestilling Aktiv støtte til prosjekter som styrker likestilling. Kvinners deltakelse i samfunnslivet og næringslivet skal økes (Agderradet.no)

Agderrådet har nedsatt et Likestillingsråd som har laget en handlingsplan med forslag til tiltak og prosjekter.:

 • Nytt utviklingsprosjekt om ungdom og framtidsvalg.
 • Likestilling innarbeides i kommunale planer.
 • Samarbeid med tillitsvalgte for å redusere uønsket deltid.
 • Lederutviklingsprogram
 • Rekrutteringstiltak for å få kvinner i politiske verv.
 • Agderrådets likestillingspris
 • Etablere kompetanseforum for likestilling
 • Presseoppslag om sørlandskvinner i maktposisjon (Agderradet.no)

I følge likestillingsrådets handlingsplan skal Høgskolen i Agder utarbeide at forslag til etablering av regionalt kompetanseforum for likestilling. Likestillingsrådet utfordrer HiA til å etablere et regionalt kompetanseforum for likestilling bestående av personer med kompetanse og oversikt på likestillingsområdet. Det slås også fast at:

Det finnes ulike modeller for organiseringen av slike fagforum, og det bør jobbes videre med å finne modell som er enkel å administrere og tilpasset regionale behov. Det kan for eksempel være aktuelt å bygge videre på kompetansemiljøene ved HiA og Agderforskning, og i tillegg til fagpersoner og likestillingsansvarlige i bl.a. KS, fylkeskommuner og kommuner, statlige etater, partene i arbeidslivet.

På vegne av HiAs rektor inviterte Birgitte Kleivset (Likestillingsrådet, HiA) følgende personer til å drøfte organisering og finansiering av et slikt kompetansesenter, 21. februar 07.

 • Imi Vegge, KS Agder, med ansvar for likestillingsprosjekter i kommunene·
 • May-Linda Magnussen, forsker på likestilling, Agderforskning·
 • Lisbeth Reed, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, bla for regionalt
  likestillingsarbeid
 • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune, sekretær for likestillingsrådet

I diskusjonen kom det fram et forslag om et ”Senter for likestilling” ved Høgskolen i Agder, som fikk tilslutning av samtlige på møtet. Ideen er å samle og styrke HiAs forskning på kjønn og likestilling og nyttegjøre seg denne i praktiske tiltak innenfor offentlig og privat sektor i regionen. Det må samtidig være et mål at kompetansen som samles/bygges opp kan brukes i prosjekter også utenfor regionen. Ved å opprette et Senter kan man utnytte hele verdikjeden og samle og drive både grunnforskning, mer anvendt forskning, kartlegginger og utredninger, rådgivnings- og konsulentbistand, og være en arena for læring og informasjonsutveksling mellom forskning og praksisfelt. Da kan disse ulike måtene å skape og bruke kunnskap på befrukte hverandre, - det gir jo de beste resultatene.

Senteret bør være/ha som rolle:

 • Fellesarena for forskere på kjønn og likestilling: Senteret bør knytte til seg og samle forskere og stipendiater som arbeider med likestilling og kjønnsrelaterte spørsmål ved Høgskolen i Agder og Agderforskning. Senteret kan bidra til faglig styrking og flere brede forskningsprosjekter. Doktorgradsprogrammer bør tilbys.
 • Rådgiving: Være et ansikt utad for likestillingsarbeid. Være et sted der kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og andre aktører kan ta kontakt for rådgiving og oppfølging i forhold til tematikken.
 • Tiltaksbank: Senteret kan foreslå tiltak på bakgrunn av forskning og erfaring fra tiltaksarbeid.
  Utvikle relevant statistikk: Den årlige likestillingsindeksen fra SSB har bidratt til at både kommuner, fylkeskommuner og Agderrådet har satt fokus på likestilling. Det er aktuelt å gå inn i tallene som ligger bak indeksen for å få fram et bedre bilde av utviklingen og status i den enkelte kommune og i hele Agder. Det finnes også andre måter å måle likestillingsstatus på, og det kan være interessant å supplere den årlige likestillingsindeksen med andre statistiske målinger.
 • Dokumentasjon og synliggjøring: Systematisering og spredning av relevant dokumentasjon og gode eksempler. Offensiv kontakt ut mot media.
  Bistå i etablering av prosjekt: Hvis det er gjennomslag for Likestillingsrådets forslag til handlingsplan, krever flere av prosjektene videre bearbeiding. Det kan dessuten komme anbefaling om eventuell videreføring eller etablering av nye prosjekt i etterkant av følgeforskningsprosjektet Agderforskning utfører for Agderrådet og fylkeskommunene (ferdig juni 2007).
 • Foreslå nye utviklingsprosjekt: Det kan være aktuelt å søke forsknings- og utviklingsmidler til internasjonale prosjekt, bl.a. fra EU-systemet. Ved å være aktive i nasjonale og internasjonale nettverk kan man fokusere på alt som gjøres positivt, og både bidra til å skape endring, samt endre landsdelens omdømme når det gjelder kvinners muligheter.
 • Likestillingsstudiet: Senteret bør også knyttes opp mot Likestillingsstudiet som tilbys ved Høgskolen.
 • Likestillingskonferansen: Senteret bør inngå som medarrangør for likestillings-konferansen som årlig holdes ved Høgskolen i Agder.
 • Regionalt likestillingsombud - knyttet til Senter for likestilling
 • Kompetanseforum for likestilling bør opprettholdes og tilknyttes et Senter for likestilling. Kompetanseforumet bør arrangere idédugnader, drive praktiske prosjekter, drifte en nettside med oversikt over alt som skjer på feltet i regionen og sørge for at Senter for Likestilling ved HiA har et nært samarbeid med regionen.

I følge likestillingsrådets handlingsplan skal Høgskolen i Agder utarbeide at forslag til etablering av regionalt kompetanseforum for likestilling. Arbeidsgruppen mener dette forumet, hvis det skal være handlekraftig og virksomt bør arbeide for og senere inngå i et Senter for likestilling ved Høgskolen i Agder.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no