Ny plan for forebygging av diskriminering og rasisme – med møteplasser og brukerperspektiver i fokus

«Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk, og høy grad av trygghet. Dette er det viktig å ta vare på. Samtidig er rasisme og diskriminering demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet.»

Teksten er hentet fra Regjeringens Handlingsplan mot Rasisme og Diskriminering på grunn av Etnisitet og Religion, for 2020 - 2023. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har engasjert Likestillingssentrene til å få ut informasjon til regionene, og komme tettere på utfordringene i kommunene.

Senter for Likestilling ved UiA har fått i mandat å implementere handlingsplanen ved å invitere til dialog for å undersøke hvordan tingenes tilstand er i Kristiansand og resten av Agder.

Handlingsplanens formål

Rasisme og diskriminering har negative konsekvenser for individer, grupper og for samfunnet som helhet. Regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer, basert på etnisitet. Konsekvenser av rasisme og diskriminering kan være ekskludering, lavere sosial mobilitet og psykiske plager for enkeltindividet. Som samfunnskonsekvens er diskriminering til hinder for god integrering og gode levekår, inngang til arbeidslivet og utbytte av opplæring. Det vil også kunne påvirke tillitsforholdet mellom ulike befolkningsgrupper (NOU 2017:2, s. 132). Dette gjelder også for andre minoritetsgrupper enn innvandrerbefolkningen, i deres relasjon til majoritetsbefolkningen og til andre grupper.

Møteplassene

«Deltakelse på felles arenaer er med på å motvirke rasisme og diskriminering. Dialog og møteplasser, representert ved blant annet frivillighet, idrett og kulturliv, bidrar til å bygge fellesskap på tvers av skillelinjer».

Den nye handlingsplanen kommer med flere tiltak for å forebygge diskriminering og rasisme. Senter for likestilling vil jobbe ut ifra  punkt 8 i Handlingsplanen, ‘Dialogmøter om rasisme og diskriminering’. Vi trenger innsikt i hvordan det faktisk er å være innbygger i Agder. Senter for likestilling vil skape møteplasser og invitere inn bredt for å sikre at vi får med oss erfarings- og kunnskapskompetansen til ulike grupper inn i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

De neste årene vil vi invitere til årlige dialogmøter hvor blant annet fagpersoner, religiøse menigheter og organisasjoner, bruker- og interesseorganisasjoner samt ungdomsorganisasjoner og politikere møtes til dialog og gjennomgang av handlingsplanen.

Dialogmøtene vil ta opp aktuelle temaer om rasisme og diskriminering, og da særlig sette fokus på hvordan det er å være en nasjonal- eller etnisk minoritet i Agder. Denne type deltakelse på felles arenaer, er med på å motvirke og forebygge rasisme og diskriminering.

Re-demokratisering: Sosial kapital og forebygging av utenforskap

Høy tillit til samfunnsinstitusjoner blir gjerne sett på som en forutsetning for et velfungerende demokrati. I Norge er det høy tillit til det politiske systemet sammenlignet med mange andre europeiske land. ‘New Public Governance’ er et begrep om styringsfilosofien som skal «rydde opp i» de negative konsekvensene av New Public Management. Dette legger opp til at tjenester nå i større grad skal formes i samspill med «brukerne» av tjenesten – som betyr at borgerne bedriver aktiv samskaping, eller «co-production» av offentlige tjenester. Dette for å styrke tilhørigheten til tjenestene og for å øke legitimiteten. Den nye handlingsplanen kan sies å være en slik re-demokratisering, og sikter til at borgere igjen aktivt deltar i å utforme det samfunnet de ønsker seg.

For mer informasjon om dialogmøtene, ta kontakt med Claudia Klostergaard:  claudia.klostergaard@uia.no 

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 26.05.2020

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no