Ny veileder i aktivitets- og rapporteringsplikten

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt ut veilederen: ” Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering, veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten”. Formålet med en aktivitets- og rapporteringsplikt er behovet for å sette større fokus på virksomhetenes arbeid med å forhindre uønsket diskriminering. Virksomhetene har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Plikten er hjemlet i tre ulike lovverk:
Likestillingsloven § 1 a
Diskrimineringsloven § 3 a
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3.

Aktivitetsplikten
Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

AKTIVT betyr å iverksette konkrete tiltak
MÅLRETTET betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig
PLANMESSIG betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi

Uavhengig av virksomhetens størrelse har alle en aktivitetsplikt for å fremme likestilling mellom kjønnene. Private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner har i tillegg plikt til å jobbe mot diskriminering på grunn av etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Rapporteringsplikten
Rapporteringen skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført. Videre må mål, tidsplan for gjennomføring og status angis.
Virksomhetene skal rapportere i årsmeldingen eller årsbudsjettet og omfanget skal tilpasses virksomhetens størrelse og annen rapportering i årsrapporten rapporteringen bør også brukes til å planlegge det videre arbeidet.

Også her gjelder det at alle virksomheter skal rapportere på kjønn. Private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner skal i tillegg rapportere om planlagte og gjennomførte tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Veilederen kan lastes ned her:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Veileder%20diskriminering%20og%20likestilling%202009/Veileder_diskriminering_web.pdf

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no