St.meld. nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling

Fra regjeringen.no:

 

Klikk for å laste ned rapporten som PDF.

I St.meld. nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling tok regjeringen opp spørsmål knyttet til arbeid og familie, kjønnsdelt arbeidsmarked, samt oppvekst, utdanning og yrkesvalg. Meldingen la vekt på at likestilling handler om begge kjønn. Et viktig formål med meldingen var å samle kunnskapsbasert materiale og data om menn og mannsroller. Det fremgår av meldingen at regjeringen vil satse på tiltak for å rekruttere og holde på menn i kvinnedominerte yrker. Meldingen drøftet også tiltak for å oppnå mer likestilling mellom mødre og fedre i arbeid og familie.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.