Tre arrangementer under Arendalsuka

Også i år vil Senter for likestilling ved UiA være tilstede på Arendalsuka. Sammen med samarbeidspartnere vil vi gjennom uken sette fokus på mangfoldsledelse, hatytringer og hatkrim mot lhbt-personer, og seksuell trakassering i helse og omsorgsektoren. Les mer om våre arrangementer nedenfor og følg med på vår nettside og facebook for oppdatert informasjon om arrangementene.

MANGFOLDSLEDELSE FOR INNOVASJON OG VERDISKAPING

  • Når: Tirsdag 13/8 2019 08:30 - 09:45
  • Hvor: UiA-teltet
  • Arrangør: Standard Norge, Senter for likestilling ved UiA og Seema

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Hvordan kan standarden for mangfoldsledelse, NS 11201, være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

Regjeringen integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil stryke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk.

Å utvikle standarden har vært et nybrottsarbeid, også i internasjonal sammenheng. Det jobbes derfor nå for å se på mulighetene for å «eksporterer» den slik at det blir en internasjonale standard for mangfoldsledelse.

På frokostseminaret kan du høre mer om standarden og møte noen av de som har vært med på å lage standarden og noe som har erfaring med å bruke den.

Følg med her for oppdatert program.

DEBATT: MIN TRYGGHET, DERES ANSVAR – HVORDAN BEKJEMPE HATYTRINGER OG HATKRIM MOT LHBT-PERSONER?

  • Når: Tirsdag 13/8 2019 10:00 - 11:30
  • Hvor: UiA-teltet
  • Arrangør: FRI og Senter for likestilling ved UiA

Vold og hat mot minoriteter er et økende problem i Europa og Norge. En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at det er dobbelt så vanlig for skeive å bli utsatt for hatefulle ytringer, som det er for befolkningen for øvrig, og at man mottar grove trusler tre ganger så ofte. De samme mønstrene ser vi for andre minoritetsgrupper. For tre år siden så vi for første gang siden krigen uniformerte nazister ta til gatene med budskap om å knuse «homolobbyen og folkeforræderne», og de har fortsatt med aksjonisme i flere norske byer.

I Norge er det kun Oslopolitiet som arbeider systematisk med å avdekke og bekjempe hatkriminalitet. De rapporterer om høye og økende tall, og advarer om betydelige mørketall. Samtidig viser holdningsundersøkelser at holdningene til lhbt-personer er desidert mest positive i Oslo, mens vestlandet, sørlandet og Nord-norge skiller seg seg ut med særlig negative holdninger. Hvordan skal vi bekjempe hatkriminalitet i hele landet når kompetansen og ressursene kun finnes i Oslo? Og hvordan sørger vi for at de områdene som har mest negative holdninger også er de områdene hvor det settes inn mest ressurser til forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet?

FRI og Senter for likestilling ved UiA inviterer til en presentasjon av den nyeste forskningen på feltet og følgende debatt.

Følg med her for oppdatert program.

"SÅPASS MÅ DU TÅLE" - SEKSUELL TRAKASSERING I HELSE- OG OMSORGSEKTOREN

«En pasient trakasserer oss ved hvert morgenstell. Leder svarer at vi må bare tåle det. Han er jo syk.»

Sitatet er hentet fra en undersøkelse om seksuell trakassering gjennomført av Sykepleien blant medlemmene av Norsk Sykepleierforbund. Den samme undersøkelsen rapporterer at 14% oppgir å ha opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere det siste året. Tallet blant unge sykepleier er over dobbelt så høyt. 1 av 3 unge sykepleiere under tretti år oppgir å ha opplevd det samme. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekreftet at som ansatt i helse- og omsorgsektoren jobber man i en av de mest utsatte sektorene i Norge for seksuell trakassering. Det er kun høyere forekomst i restaurant- og servicesektoren. Men hva gjør man når en pasient eller bruker har krav på en tjeneste og samtidig oppfører seg krenkende ovenfor deg? Hva gjør man når man må gi denne tjenesten dag etter dag? Og hva gjør man når man blir møtt med «såpass må du tåle» fra ledelsen?

Helse- og omsorgsektoren har en særskilt utfordring med seksuell trakassering fordi de jobber med sårbare mennesker som har krav på en tjeneste. Undersøkelser og rapporter som har adressert tematikken finner at det i tillegg finnes en høy tålegrense for seksuell trakassering i sektoren, både blant ledere og ansatte. Det er en kjent risiko som ansatte må kunne håndtere. Likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven gir derimot vern mot all form for trakassering i arbeidslivet.

Hvordan møter sektoren denne utfordringen og hva må gjøres? Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til en samtale om temaet. Vi spør hvordan kan vi sikre at arbeidstakere i helse- og omsorgsektoren har en trygg arbeidshverdag? Og trengs det rett og slett en kulturendring i sektoren?

Følg med her for oppdatert program.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no