UngIDag-utvalgets NOU “Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge”

14.november ble #UngIDag-utvalgets NOU "Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant barn og unge" overakt Kulturdepartementet.

UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig på årsaker til kjønnsdelte utdanningsvalg og på hvilke konsekvenser den digitale hverdagen har for likestilling. Andre diskrimineringsgrunnlag, samt geografi og sosioøkonomisk bakgrunn skulle trekkes inn der det er relevant. Kunnskapsgrunnlaget viser at kjønn har betydning for normer og forventninger gutter og jenter møter på alle disse arenaene. Digitale medier står for det mest massive påtrykket av kjønnsstereotypt innhold, særlig gjennom reklame. Samtidig har det gitt økt tilgang på porno og mulighet til seksualisert kommunikasjon, på godt og vondt. Barnehage og skole har et særlig oppdrag i å fremme likestilling. Dette er et oppdrag utvalget mener ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Derfor foreslår utvalget tiltak slik at hele opplæringssektoren blir i bedre stand til å inkludere likestilling og normkritikk i sitt arbeid og i pedagogisk praksis. Utvalget foreslår tiltak som skal gi større valgfrihet, redusere stress, press og annen risiko og bidra til økt kunnskap om kjønn, kropp og seksualitet blant de unge. Til slutt foreslår utvalget å styrke det sektorovergripende virkemiddelapparatet på likestillingsfeltet.

Utvalget mener at LikestillingssenteretKUNReform - ressurssenter for menn og Senter for likestilling bør stå for det faglige innholdet og kursing i kompetanseløft del 1 og at dette tilbys barnehager og skoler over hele landet.

Vi takker for at vår kompetanse og arbeid i skjæringsfeltet mellom forskning og praksis synliggjøres og anerkjennes!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no